Back Ön itt van: Egyesület Hivatalos dokumentumok Alapszabály

Alapszabály

I. ALAPVETÉSEK

1.§ (1) Az Egyesület neve: HUMANA Egyesület

 1. Az Egyesület angol neve: HUMANA Association
 2. Az Egyesület székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 54. II/6.
 3. Az Egyesület olyan önálló jogi személy, amelyet tagjai szabad akaratukból, önként hoztak létre. Az Egyesület tevékenységét a jelen Alapszabálynak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az 1989. Évi II. Törvény az egyesülési jog gyakorlásáról szóló rendelkezések, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fejti ki.
 4. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. törvénnyel (a továbbiakban: Kszt.) összhangban, közhasznú szervezetként, közhasznú tevékenységet folytat. Az Egyesület célja természetes személyek, társadalmi szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek összefogásával megismertetni az emberi és állampolgári jogokat szélesebb körben a fiatalokkal, a közös gondolkodás és cselekvés által elősegíteni körükben a társadalmi felelősségvállalást. Az Egyesület tagjai e cél elérése érdekében az alábbiakban felsorolt területeken kívánnak tevékenykedni:
 • a Kszt. 26. § c) pont 4. Alpontja szerinti nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • a Kszt. 26. § c) pont 11. Alpontja szerinti hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • a Kszt. 26. § c) pont 12. Alpontja szerinti emberi és állampolgári jogok védelme.
 1. Az Egyesület fenti közhasznú tevékenységeit az Alapszabályban meghatározott céljának megfelelően, cél szerinti tevékenységként folytatja, az alábbiak szerint:
 • a  Kszt. 26. § c) pont 4. Alpontja szerinti nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést az egyesületi támogatások felhasználásával a havonta megrendezésre kerülő emberi jogi témákkal foglalkozó, nyilvános szakmai előadások és műhelymunkák biztosítják. Ezt kiegészítve egy kétezres példányszámú, havonta megjelenő, nyomtatott emberi jogi magazin kiadásának segítségével hónapról-hónapra tematikusan más - más emberi jogi sértést mutatunk be a fiatalok számára komplex módon. Interaktív ifjúsági és civil fórumként a társadalmi ismeretterjesztést és képességfejlesztést a nyomtatott és online sajtó útján kívánjuk elérni, a fiatalok minél szélesebb rétegeit bevonva a műhelymunkákba és a lapkészítésbe.

 

 • a Kszt. 26. § c) pont 11. Alpontja szerinti hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésének támogatását, a fiatalok részére megrendezésre kerülő emberi jogi műhelymunkák biztosítják, amibe minden alkalommal más emberi jogi sértést elszenvedő, hátrányos helyzetű csoport tagjait, képviselőit, fiataljait hívjuk el. A műhelymunkák eredményét pedig vagy az online felületünkön, vagy a nyomtatott havilapunkban tesszük közzé.

 

 • a Kszt. 26. § c) pont 12. Alpontja szerinti emberi és állampolgári jogok védelmének keretét az elméleti síkon a havonta kiadásra kerülő emberi jogi újságunk adja. A gyakorlati síkon pedig az emberi és állampolgári jogok ismeretterjesztését és tanácsadást a saját rendezésű és a partnerszervezetek rendezvényein kívánjuk biztosítani.

 

 1. Az Egyesület tagjai a (6) bekezdésben meghatározott cél elérése érdekében kívánnak tevékenykedni, az alábbi módon: évente 12 alkalommal egy tematikus emberi jogi újságot adnak ki, amihez kapcsolódóan workshop foglalkozásokat, emberi jogi előadásokat és rendezvényeket kívánnak szervezni az emberi és állampolgári jogok iránt érdeklődők számára. Az Egyesület céljain és közhasznú tevékenységein keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételi módja ingyenes, vagy kedvezményes.
 2. Az Egyesület országos szervezet, amely tevékenységét Magyarország teljes területén fejti ki.
 3. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében – az Elnökség döntése szerint – együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

(10)  Az Egyesület feladata, hogy folyamatosan felmérje, és megismerje azokat a problémás területeket, amelyeken az Egyesület tagságának mozgósításával a leghatékonyabban tudja a fő célja megvalósítását elérni. Az Egyesület részt vállal a céljaival megegyező nemzetközi célkitűzések megvalósításában, ennek érdekében célul tűzi ki, hogy tagjává váljon hasonló célokkal rendelkező nemzetközi szervezeteknek.

(11)  Az Egyesület tartózkodik minden párttól és azok politikai tevékenységétől. Az Egyesület szervezete pártoktól független. (Ksztv. 4. § (1) bek. D.) pont). Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot és politikai tömegmozgalmat nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

 

 

II.TAGSÁGI VISZONY

2.§ (1) Az Egyesület rendes, valamint tiszteletbeli tagokkal rendelkezik.

 1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete:
  1. aki, elfogadja az Egyesület Alapszabályát és egyetért az Egyesület céljaival,
  2. elfogadja és egyetért az Egyesület szervezeti felépítésével, és hajlandó annak megfelelően működni,
  3. hajlandó személyes közreműködésével elősegíteni az Egyesület céljainak megvalósulását,
  4. megfizeti az esedékes tagsági díjat.
 2. Az Egyesület elnöksége által meghatározott tagdíj mértékét a mindenkori tagdíjszabályzat rögzíti az elnökség határozata alapján, kivéve az alakulás évében (ekkor ugyanis a közgyűlés szavazza meg a tagdíj mértékét). A rendes tagok tagdíj megfizetésére kötelezettek, melyet minden év február  15-ig kötelesek az Egyesület számlájára átutalni.
 3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
  1. aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és egyetért az Egyesület céljaival,
  2. aki az emberi és állampolgári jogok védelmének területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki,
  3. akit az Elnökség legalább egy tagja javasol
  4. személyes közreműködéssel, vagy anyagi hozzájárulással támogatja az Egyesület munkáját és céljainak megvalósulását.
 4. A tagsági viszony létrejötte tagfelvételi kérelem benyújtása útján lehetséges. A kérelmet írásbeli nyilatkozat útján vagy online lehet benyújtani.
 5. A tagsági viszony az Elnökség támogató határozatával jön létre. A Jegyző felel azért, hogy a határozat meghozatala után az új tag tagnyilvántartásba történő felvétele megtörténjen.
 6. A tagokról és a befizetett tagdíjakról a nyilvántartást a Jegyző vezeti.
 7. A tagsági viszony megszűnik
  1. a tag kilépésével
  2. a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével
  3. fegyelmi büntetésként a tag kizárásával
  4. a tagdíj fizetésének elmulasztása esetén a nyilvántartásból való törléssel

 

 1. A tag bármikor kiléphet az Egyesületből az Elnökség számára címzett írásbeli nyilatkozattal. A nyilatkozatot a Jegyzőnek kell benyújtani. A tagsági viszony a Jegyző által történő átvétellel szűnik meg.
 2. Fegyelmi büntetésként a tag kizárásáról az Etikai Tanács előterjesztése alapján a minősített többségű határozatával (2/3) a Közgyűlés dönthet. Az Egyesület kizárja tagjai közül azt, akinek tekintetében olyan súlyú etikai vétség megállapítására került sor, amely az Egyesület működését, céljainak megvalósítását, jó hírét súlyosan, vagy ismételten veszélyezteti. A kizárási eljárás megindításáról értesíteni kell a tagokat, a védekezés lehetőségét biztosítani kell számukra és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell őket.

A kizáró határozatot a kizárt tag a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a bíróság előtt támadhatja meg.  Az etikai eljárás részletes szabályait az Egyesület Etikai Szabályzata tartalmazza, ami az Egyesület internetes honlapján érhető el.

 1. A tagsági viszony megszűnése esetén a nyilvántartásból való törlésért a Jegyző felelős.
 2. A rendes tag jogosult
  1. részt venni az Egyesület, bármely egyesületi szerv munkájában és rendezvényein
  2. szavazati jogát gyakorolva részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, javaslatot tehet annak összehívására, napirendjére
  3. bármely egyesületi tisztségre megválasztható és választási joggal rendelkezik
  4. javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület, annak bármely szerve irányába
 3. A rendes tag köteles
  1. részt venni az Egyesület munkájában, céljainak megvalósításában
  2. betartani az Egyesület által elfogadott szabályokat, egyedi határozatokat
  3. megválasztása esetén a tisztségével járó, ill. az önként vállalt kötelességeinek lelkiismeretesen, legjobb tudásának megfelelően eleget tenni
  4. tagdíjat megfizetni
 4. A tiszteletbeli tag jogai:
  1. részt venni az Egyesület, bármely egyesületi szerv munkájában és rendezvényein
  2. javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület, annak bármely szerve irányába
  3. nem jogosult egyesületi tisztség betöltésére
  4. szavazati joggal nem rendelkeznek

 

 1. A tiszteletbeli tag köteles:
  1. részt venni az Egyesület munkájában, céljainak megvalósításában
  2. betartani az Egyesület által elfogadott szabályokat, egyedi határozatokat
  3. önként vállalt kötelességeinek lelkiismeretesen, legjobb tudásának megfelelően eleget tenni
  4. tiszteletbeli tagoknak nem kell tagdíjat fizetniük

(15) Az egyesületi tagság az Alapszabály elfogadásával és annak aláírásával kezdődik. Az alapítást követően belépő új tagok belépési nyilatkozatban rendelkeznek tagságuk formájáról. Az új belépők a tagdíj megfizetése után rendes tagokká válnak. Jogaik és kötelességeik megegyeznek az alapító tagokéval.


III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

3.§ (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen részvételi joggal valamennyi, szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörben dönt:

 1. az Alapszabály elfogadásáról és módosításáról
 2. az Egyesület éves költségvetésének meghatározásáról
 3. az éves közhasznúsági jelentés elfogadásáról
 4. az Egyesület Elnökének, az Elnökség tagjainak, az Etikai Tanács tagjainak, a Jegyzőnek a megválasztásáról, visszahívásáról
 5. fegyelmi büntetésként tag kizárásáról
 6. az Elnök három hónapon túli teljes jogkörű helyettesítéséhez való hozzájárulásáról
 7. az Egyesület összeolvadásáról, jogutód nélküli megszűnéséről
 8. jogosult dönteni az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben
 9. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok fele és még legalább egy tag részt vesz. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésig maximum három munkanap telhet el. Az ismételten öszehívott Közgyűlés függetlenül a résztvevő rendes tagok számától határozatképes, ha arról a meghívottakat a meghívókban előre tájékoztatták. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
 10. A Közgyűlés minősített többségű (2/3) határozattal dönt az éves közhasznúsági jelentés elfogadásáról és fegyelmi büntetésként tag kizárásáról. Egyéb esetekben határozatait egyszerű többséggel hozza. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő és szavazati joggal rendelkező rendes tagok 1/5-e kezdeményezi.
 11. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség gondoskodik. Az Elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni:
  1. ha bírósági határozat teszi kötelezővé
  2. a tagok 1/5-e kezdeményezi a Jegyzőnél az ok és cél megjelölésével
 12. A Közgyűlés ülésére szóló meghívót – az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölése, a távolmaradás következményeire való utalás mellett – legalább tíz munkanappal online (az Egyesület honlapján) és írásban is meg kell küldeni a tagok számára. A meghívó útján történő értesítésért az Elnök felel.
 13. A Közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, majd a levezető elnök kijelöli a két hitelesítő tagot. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a jelenlévők névsorát, az elfogadott napirendet, az indítványok, felszólalások lényegét, az elfogadott határozatok, ajánlások szószerinti szövegét. A Közgyűlés elé terjesztett írásbeli anyagokat a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. A jegyzőkönyvet mind a levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek, valamint mind a két hitelesítő tagnak alá kell írnia. A jegyzőkönyvet bárki megtekintheti az Egyesület honlapján, vagy előre egyeztetett időpontban az Egyesület telephelyén. A jegyzőkönyv internetes közzétételének az ülést követő két munkanapon belül kell megtörténnie.

4.§ (1) Az Egyesület legfőbb ügyintézési- és képviseleti feladatait két közgyűlés között az Elnökség látja el. Az Elnökség nevében a képviseleti jogot az Elnök látja el. Az Elnökség öttagú testület, mely az Elnökből, a két Alelnökből és a két Elnökségi Tagból áll.

 1. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg két éves időtartamra, egyszeri alkalommal újraválaszthatóak.
 2. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
  1. az Egyesület munkájának irányítása, a követendő irányvonalak meghatározása, az operatív feladatok meghatározása
  2. kapcsolattartás más belföldi-, és nemzetközi társadalmi szervezetekkel
  3. legfőbb gazdálkodási kérdésekben történő döntés
  4. tagfelvételi kérelmek ügyében való döntés
  5. gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról
  6. Etikai Szabályzat elfogadása
  7. döntés az Etikai Tanács határozataival szembeni jogorvoslati kérelmek ügyében
  8. a Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés tervezetét
  9. döntés mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 3. Az Elnökség legalább kéthavonta egyszer ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt − a hely, időpont, ok megjelölésével – az Elnökség legalább két tagja kérelmezi az Elnöknél. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. Az ülésre szóló meghívót – az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölése mellett − legalább az ülést megelőző 8 munkanappal meg kell küldeni on-line formában az Elnökség tagjainak. A meghívó útján történő értesítésért az Elnök által helyettesítésére kijelölt Alelnök felel.
 4. Az Elnökség határozatképes, ha annak ülésén tagjainak több mint fele részt vesz. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő tagjainak alá kell írnia. Az elnökségi ülésekről készült jegyzőkönyvet az ülést követő két munkanapon belül az Egyesület honlapján kell közzétenni.
 5. Az Elnökség tagjának és a Jegyzőnek a megbízatása megszűnik:
  1. az Elnökség tagjának/Jegyzőnek a lemondásával
  2. a mandátumuk lejártával
  3. az Elnökség tagjának/Jegyzőnek visszahívásával
  4. tagsági viszony megszűnésével
 6. Az Elnökség tagja bármikor lemondhat megbízatásáról az Elnökség számára címzett írásbeli nyilatkozattal. A nyilatkozatot az Elnöknek, az Elnök lemondása esetén az Alelnöknek kell benyújtani. A megbizatás az Elnök (Alelnök) által történő átvétellel szűnik meg.

5.§ (1) Az Elnök:

 1. irányítja az Elnökség munkáját
 2. teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet
 3. az Egyesület alkalmazottaira nézve – az Elnökség nevében – gyakorolja a munkáltatói jogokat
 4. az Egyesület bankszámlája feletti az Elnök önállóan, a két Alelnök együttesen rendelkezhet.
 5. felel a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáért
 6. dönt mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe
 7. Az Alelnök:
  1. feladat-, és hatáskörét az Elnökség határozza meg
  2. az Elnökség hatáskörébe tartozó egyes feladatokat személyesen felügyelik
  3. akadályoztatása esetén ki kell jelölnie helyettesét, aki teljes jogkörében helyettesítheti őt
 8. Ha az Elnök egyik Alelnököt sem jelölte ki helyetteseként, akkor személyét az Elnökség határozza meg. Az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes körű helyettesítéshez és a képviseleti jog gyakorlásához a Közgyűlés hozzájárulására van szükség.
 9. Az Etikai Tanács olyan háromtagú testület, melynek tagjai rendes tagok lehetnek. Az Etikai Tanács tagjait a Közgyűlés három évre választja meg, egyszeri alkalommal újraválaszthatóak. Az első ülésén a Tanács tagjai közül megválasztja az Etikai Tanács Elnökét.

Az Etikai Tanács

 1. kidolgozza az Egyesület Etikai Szabályzatát
 2. figyelemmel kíséri annak betartását
 3. gondoskodik annak állandó fejlesztéséről
 4. eljár a felmerült etikai vétségek ügyében
 5. javaslatot tesz a Közgyűlésnek a tagok kizárása ügyében
 6. A Jegyzőt a Közgyűlés három évre választja, egyszer újraválasztható.

A Jegyző:

 1. az Egyesület adminisztratív munkáját irányítja
 2. a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezeti
 3. kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait

IV. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

6.§ (1) A szervezet elsődleges bevétele a tagdíj, pénzügyi éve január 1−től december 31−ig tart. Emellett bevétele a jogi és természetes személyek felajánlásai, hozzájárulásai és egyéb, a cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek.

 1. Az Egyesület vállalkozói tevékenységet kizárólag az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, és csak másodlagos jelleggel, közhasznú céljait nem veszélyeztetve folytathat.
 2. Az Egyesület a bevételeit az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében használja fel. Az Egyesület a gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az alapszabályban írt célokra használhatja fel.
 3. Az Egyesület kiadásai a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások.
 4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el.
 5. Az Egyesület közhasznúsági jelentést készít a Kszt. 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tartalommal. A közhasznúsági jelentés jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 6. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.
 7. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

 

V. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

7.§ (1) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket az Elnökség tartja nyilván. A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről a jegyzőkönyveket le kell fűzni, amely tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, ellenzők illetve a döntéstől tartózkodók számát (és ha lehetséges, a személyét).

 1. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait, az éves beszámolókat, valamint a közgyűlés működésének és a szolgáltatás igénybevételi módjának adatait az Egyesület az internetes honlapján teszi közzé. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az érintettel írásban közölni kell, amelyért a Jegyző felel.
 2. Az Egyesület a működésével kapcsolatos valamennyi iratba való betekintést – előzetesen egyeztetett időpontban – lehetővé teszi.
 3. Az Egyesület a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30−áig saját honlapján teszi közzé. Az Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet illetve abból a saját költségére másolatot készíthet.

 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8§ (1) Az Alapszabály által nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. törvény az egyesülési jog gyakorlásáról és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

(2) A jelen Alapszabályt az Egyesület 2009. november 27−én tartott Alapszabályt módosító közgyűlése fogadta el.

(3) A jelen Alapszabály mellékletét képezi a közgyűlési jegyzőkönyv, aláírásokkal, valamint a jelenléti ív aláírásokkal és lakcímmel ellátva.

 

Budapest, 2010. január 29.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én.

A 30 pontból álló Nyilatkozat az élet minden területét felölelő jogokról és szabadságjogokról szól. Elolvashatjátok és megismerhetitek oldalunkon.

Bővebben…

© 2009-2013 Humana Egyesület

humana logo

Impresszum

Creative Commons Licenc

A weboldalt Belák Balázs készítette.